Dr. Claudia Böhler
Jahrgang 1973
1999 Magister Artium (Slavistik, Osteuropäische Geschichte, Marketing)
2002 Dr. phil.
Romy Meyer M.A.
Jahrgang 1978
2000 Diplom-Archivarin
2007 Magister Artium (Soziologie, Geschichte, Politik)